A A A

Informacja o zasadach, przyznawania dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy – jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy.

 

Informacje o zasadach przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych podajemy poniżej:

 

Uprawnieni do otrzymania dodatku mieszkaniowego :

 

  • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością gminy, będących własnością zakładu pracy – tzw. Mieszkania zakładowe, jak i mieszkań w domu prywatnym, czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku).
  • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynku stanowiącym ich własność i właściciele lokali mieszkalnych,
  • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego ponoszące koszty związane z jego zajmowaniem,
  • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

O tym czy dodatek zostanie przyznany decyduje :

 

  1. Dochód gospodarstwa domowego.

O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się, jeśli średni dochód na osobę nie przekracza :

 

  1. a)  wysokości 175% najniższej emerytury brutto – dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe),
  2. b)  wysokości 125% najniższej emerytury brutto dla rodziny, w której są co-najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe).

 

Za podstawę obliczenia dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego przyjmuje się sumę dochodów członków tego gospodarstwa osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających date złożenia wniosku o przyznanie dodatku (sumujemy przychody bez kosztów uzyskania po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe). Wyliczoną sumę dochodów dzieli się przez trzy oraz przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

 

  1. Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu.

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę takie pomieszczenia jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole korytarze łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się balkonów, tarasów, logii antresoli szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkarni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1)  30% albo

2)  50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

Odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

Liczba osób

Powierzchnia normatywna

+30%

+50%

1

35 m2

45,5 m2

52,25 m2

2

40 m2

52 m2

60 m2

3

45 m2

58,5 m2

67,25 m2

4

55 m2

71,5 m2

82,25 m2

5

65 m2

84,5 m2

97,25 m2

6

70 m2

91 m2

105 m2

 

Dla każdej następnej osoby (powyżej 6) zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna na wózku lub wymagająca zamieszkania w osobnym pokoju, powierzchnie normatywną zwiększa się o 15 m2 . Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobierać w siedzibie Kościerskiego TBS sp. z o.o. w Kościerzynie oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

Wypełnione druki „wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego” i „deklaracji o dochodach wraz z zaświadczeniami o dochodach składa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.