• Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
  • Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
A A A

 

Nazwa zadania: „Termomodernizacja trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Etap 1: audyty energetyczne”.

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 38 991,00 zł.

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): 35 000,00 zł (dotacja).

Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: zadanie w 89,76% jest dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Opis zadania: 

Z uwagi na specyfikę zadania i fakt, że jest to I etap większego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, efekty rzeczowe niniejszego zadania ograniczały się do kompleksowego przygotowania trzech audytów energetycznych wraz z niezbędnymi pracami pomiarowymi i inwentaryzacyjnymi.

Opracowane dokumenty określają optymalne warianty modernizacyjne budynków, które charakteryzują się najlepszymi wskaźnikami efektywności ekonomicznej (SPBT), przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Realizacja zadania stanowi niezbędny warunek do kontynuacji inwestycji termomodernizacyjnych, co docelowo pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery (zmniejszenie emisji CO2 dla 3 budynków łącznie o ok.  115Mg/rok)

Efekt ekologiczny został szczegółowo wyliczony w toku prac nad przygotowaniem szczegółowych audytów energetycznych

Metodologia sporządzania audytów obejmowała:

- niezbędne prace pomiarowo-inwentaryzacyjne, w tym inwentaryzację techniczno-budowlaną budynków,

- ocenę charakterystyki energetycznej budynków (z uwzględnieniem w szczególności instalacji c.o., wentylacji) wraz z określeniem zapotrzebowania na energię,

- określenie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową,

- ocena planowanej charakterystyki energetycznej budynków po przeprowadzeniu termomodernizacji i/lub wymianie źródeł energii (ex-ante)  

www.wfos.gdansk.pl