A A A

W celu uzyskania dostępu do serwisu E-info należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem dostępu do serwisu E-info
 2. Zgłosić się osobiście w Sekretariacie Kościerskiego TBS wraz z dowodem tożsamości celem podpisania wniosku o dostęp do serwisu E-info.
 3. Po poprawnej weryfikacji danych przez Kościerskie TBS Sp. z o.o. Użytkownik otrzyma indywidualny login i hasło startowe oraz nastąpi aktywacja dostępu do serwisu E-info.

 

 

 

Regulamin

określający zasady korzystania

z internetowego serwisu E-info

 

 § 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu E-info, w szczególności zakładania, udostępniania i wykorzystania indywidualnego konta użytkownika, zapewniającego dostęp do ww. usługi oferowanej przez Kościerskie TBS sp. z o.o. za pomocą internetu.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 1. Kościerskie TBS – Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie, ul. Świętojańska 5d.
 2. E-info – elektroniczny serwis dostępu do informacji dotyczących indywidualnego konta rozliczeń z tytułu opłat za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w serwisie E-info, będąca właścicielem lokalu/i w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS lub najemcą mieszkań Kościerskiego TBS.
 4. Login – ciąg znaków identyfikujących jednoznacznie użytkownika w E-info, nadawany przez Kościerskie TBS.
 5. Hasło – kombinacja znaków (min.6 – max.20) zapewniająca użytkownikowi wyłączność dostępu do E-info.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) jest Kościerskie TBS Sp. z o.o.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są szyfrowane, transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Serwis E-info dostępny jest pod adresem: https://www.ktbs.com.pl.
 5. Komunikacja pomiędzy komputerem Użytkownika, a Serwisem E-info zabezpieczona jest za pomocą szyfrowanej wersji protokołu HTTP po to by zapobiegać przechwytywaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych przesyłanych drogą elektroniczną oraz zapewnić autentyczność dla źródła pochodzenia strony.
 6. Korzystanie z serwisu E-info jest bezpłatne.

 

 § 2 Rejestracja Użytkownika

 

 1. Celem uzyskania dostępu do serwisu E-info osoba/podmiot będący właścicielem lokalu w budynku zarządzanym przez Kościerskie TBS lub najemcą mieszkania stanowiącego własność Kościerskiego TBS zgłasza się osobiście w Sekretariacie Kościerskiego TBS wraz z dowodem tożsamości.
 2. W przypadku współwłaścicieli / współnajemców lokalu konieczny jest wybór jednego Użytkownika uprawnionego do uzyskania dostępu do serwisu E-info.
 3. Po złożeniu podpisanego wniosku i jego weryfikacji Użytkownik otrzymuje login i hasło startowe.
 4. Po aktywacji dostępu Użytkownik loguje się do serwisu E-info za pośrednictwem sieci Internet pod adresem :  https://www.ktbs.com.pl w menu E-INFO.
 5. Zaleca się dokonanie zmiany hasła przez Użytkownika.

 

 § 3 Zakres usług oferowanych przez serwis E-info

 

 1. W ramach dostępu i korzystania z serwisu E-info Użytkownik ma możliwość wglądu do prowadzonej indywidualnie dla każdego Użytkownika kartoteki finansowej oraz sprawdzenia prowadzonych bieżących rozliczeń i dokonanych wpłat.

 

§ 4 Zasady korzystania z serwisu E-info

 

 1. Za pomocą loginu i hasła Użytkownik uzyskuje dostęp do E-info jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczy to posiadanego/najmowanego przez niego lokalu w budynkach zarządzanych przez Kościerskie TBS.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z E-info zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do: - nie udostępniania danych dostępu osobom trzecim, - niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników, - nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z E-info, - wylogowania się po zakończeniu korzystania z serwisu, - bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu, - poinformowania Kościerskiego TBS o nieprawidłowościach w działaniu serwisu.
 3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z używania E-info w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu. Rezygnacja winna zostać zgłoszona pisemnie na adres Kościerskiego TBS.
 4. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania konta przez inne – nieupoważnione osoby, zgubieniu hasła i innych wypadków losowych, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Kościerskie TBS w celu niezwłocznego zablokowania konta.
 5. W celu korzystania z serwisu E-info zaleca się stosowanie aktualnych wersji przeglądarek internetowych - Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera (przeglądarki ogólnodostępne).
 6. Przeglądane dane, znajdujące się na koncie Użytkownika, są aktualne na dzień poprzedni.
 7. Zakończenie korzystania z przeglądania danych następuje poprzez wylogowanie się z serwisu E-info.

 

§ 5 Zakres odpowiedzialności

 

 1. Kościerskie TBS posiada niezbędne zabezpieczenia oraz procedury pracy serwisu E-info.
 2. Kościerskie TBS nie odpowiada za bezpieczeństwo informacji użytkownika E-info w sytuacji gdy użytkownik udostępnił osobom trzecim swój login i hasło, nawet w sposób niezamierzony (włamania, wirusy komputerowe).
 3. Kościerskie TBS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki, wynikające z udostępnienia przez użytkownika loginu i hasła osobom trzecim.
 4. Kościerskie TBS nie odpowiada za szybkość przesyłanych danych i ich ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Kościerskie TBS nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do serwisu E-info.
 2. Kościerskie TBS ma prawo zablokować dostęp Użytkownikowi do serwisu E-Info w wypadku stwierdzenia korzystania przez Użytkownika z serwisu E-Info w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. Kościerskie TBS zastrzega sobie prawo modyfikacji oraz dodawania nowych usług dostępnych w ramach serwisu E- info.
 4. Kościerskie TBS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany stają się obowiązujące od dnia opublikowania ich na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www.ktbs.com.pl .
 5. Regulamin umieszczony na stronie internetowej Kościerskiego TBS uznaje się za doręczony Użytkownikowi.
 6. Kościerskie TBS oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych serwisu E-info wykorzystywane będą tylko w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Serwis E-info działa w oparciu o automatyczne, nie weryfikowane przez pracownika generowanie informacji. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem E-info nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec Kościerskiego TBS, w szczególności nie mają pierwszeństwa przed dokumentami i dowodami księgowymi.
 8. Wszelkie pytania w kwestiach merytorycznych, dotyczące rozliczeń prowadzonych na indywidualnej kartotece użytkownika należy zgłaszać w Dziale Księgowości Kościerskiego TBS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania E-info można złożyć osobiście, listownie na adres Kościerskiego TBS lub na adres e-mail Spółki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą pisemną lub telefoniczną.
 10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.