• Ostatnia inwestycja
  • Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
  • Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
A A A

Kościerskie TBS Sp. z o.o. informuje o możliwości uzyskania 99% bonifikaty na wykup gruntów przyległych do budynków wspólnot zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/274/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 lutego 2014 r. nr LXII/456/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, 

  

 

znajdujących się w budynkach wielolokalowych, którym przysługuje roszczenie z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Bonifikata w wysokości 99% obowiązuje do końca 2025 r. i ma zastosowanie do spraw wszczętych po wejściu w życie niniejszej uchwały i niezakończonych w 2025 r. Uchwała weszła w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Powyższa informacja dotyczy wspólnot mieszkaniowych, w których sprzedaż lokali następowała z wykupem gruntu po obrysie budynku. Wspólnota w budynku wielolokalowym ma roszczenie zgodnie z art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami o wykup przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu zabudowaną budynkiem wielolokalowym, będzie spełniać wymogi prawa budowlanego.