• Ostatnia inwestycja
  • Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
  • Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
A A A

Kościerskie TBS Sp. z o.o. apeluje do wszystkich mieszkańców zarządzanych i administrowanych przez nas budynków o właściwą segregację śmieci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Pojemniki BIO - prosimy o nie wrzucanie do tych pojemników odpadów zielonych zapakowanych w worki foliowe. Do pojemników tych nie wrzucamy resztek kuchennych, resztek ryb i owoców morza.

Pojemniki na szkło - do pojemników tych nie można wrzucać słoików wraz z zakrętkami, baterii, akumulatorów.

Pojemniki resztkowe - nie wrzucamy gazet, czystych opakowań kartonowych i butelek plastikowych po napojach, zabawek elektronicznych i elektrycznych, impregnowanego drewna.

Pojemniki na papier - nie wrzucamy papieru zamokniętego i zatłuszczonego.

Pojemniki metal, tworzywa sztuczne - wrzucamy opakowania opróżnione i koniecznie zgniecione, więcej ich wtedy zmieści się w pojemniku.

 

 

   Informujemy, że każdy z mieszkańców ma obowiązek dostarczenia zużytych mebli, sprzętu RTV i AGD, opon ... itp. do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH przy ul. Przemysłowej 9A w Kościerzynie. Przypominamy godziny otwarcia PSZOK: we wtorki, środy i czwartki w godz. od 13:00 do 17:00 oraz w piątki i soboty od godz. 8:00 do 12:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych).

 

   W trosce o dobro naszych mieszkańców przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XIII/49/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki tej opłaty, w przypadku, gdy mieszkańcy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczona zostaje kara w wysokości 4 krotności dotychczas wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jest to szczególnie dotkliwe w budynkach wielorodzinnych, gdyż wówczas kara stanowi iloczyn liczby wszystkich gospodarstw domowych. Na przykład przy założeniu, że w danym budynku jest 30 gospodarstw domowych i każde z nich wnosi w danym miesiącu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 72 zł, to jednorazowa kara za brak segregacji wyniosłaby:

30 gospodarstw x 72 zł x 4 krotność = 8640 zł.

W przypadku stwierdzenia złej segregacji odpadów na danej nieruchomości pracownik firmy wywozowej "SITA" wykonuje dokumentację zdjęciową odpadów znajdujących się w pojemnikach. Na pojemnikach, w których stwierdzono złą segregację naklejana jest naklejka o złej segregacji w danym dniu. Odpady nie zostaną odebrane do czasu usunięcia nieprawidłowości.

 

   Informujemy, że od 4 września 2020 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, które przyznaje strażnikom straży gminnych uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak złożonej deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nie złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - mowa tu np. o niedokonaniu zmiany zadeklarowanej liczby domowników na większą, co powodowałoby wzrost opłaty na odbiór odpadów. 

   Mandatem mają zostać ukarane także te osoby, które złożyły deklarację, ale w niej poświadczyły nieprawdę, deklarując np posiadanie przydomowego kompostownika, a w rzeczywistości nie posiadają go lub nie kompostują w nim odpadów. Mandat może być wystawiony do kwoty 500 zł.

 

   Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 6 września 2019 r. dotknęła również deklaracji śmieciowych. Zgodnie z prawem właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację śmieciową, gdy zmienią się dane będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa śmieciowa dopuszcza aktualnie złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeśli posiadają oddzielne miejsca gromadzenia odpadów własne lub wydzierżawili grunt pod takie miejsca.

Uaktualnioną deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana liczby mieszkańców w złożonej wcześniej deklaracji.

 

Założenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 

   Informujemy również, że trwają obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - UD163. Ustawa zakłada odejście od odpowiedzialności zbiorowej w szczególności w zabudowie wielolokalowej poprzez wprowadzenie rozliczenia z obowiązku selektywnego zbierania odpadów z każdym z gospodarstw domowych. Każde gospodarstwo domowe w budynkach wielorodzinnych zobowiązane będzie zawierać oddzielne umowy na wywóz segregowanych odpadów.

Worki z odpadami z danego gospodarstwa mają być oznakowane, aby umożliwić identyfikację osób wyrzucających nieczystości i sprawdzenie, kto nie segreguje odpadów. Dla zapewnienia stabilności systemu wprowadzenie nowych zasad objętych przyszłą ustawą będzie możliwe po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego za odbieranie odpadów komunalnych. W przypadku Kościerzyny będzie to po 30 września 2024 r.